தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

நிறுவனத்தின் படம்

factorypic1
factorypic5
factorypic3
factorypic4
factorypic2

தொழிற்சாலை படம்

factorypic6
factorypic7
factorypic8
 factorypic9
factorypic10

வர்த்தக நிகழ்ச்சி

showpic (1)
showpic (2)
showpic (3)
showpic (4)
showpic (5)
showpic (6)
showpic (7)
showpic (8)
showpic (9)
showpic (10)
showpic (11)